ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย (แบ่งตามประเภท)