กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

WORLD EXPO REVIEW (EP.4) ความยั่งยืนที่สร้างขึ้นจากความฝัน ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แชร์

Share on email

อ่าน

ครั้ง

โดย : Uthai Moolpak

ความยั่งยืนที่สร้างขึ้นจากความฝัน ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

            เราทุกคนต่างมีความฝัน ฝันที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ฝันที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมาย ซึ่งเมื่อมีความฝันแล้วเราก็ต้องมีแนวทางการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด เพื่อให้เราสร้างความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาได้

            แล้วถ้าเป็นประเทศหละ พวกเขามีความฝันได้ไหม? ถ้ามี ความฝันนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไร?

            สำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายไกลกว่าสุดสายตา พวกเขามีความฝันที่จะเปลี่ยนบ้านเมืองที่แห้งแล้ง ให้เป็นเมืองที่ร่มรื่น น่าอยู่ และยั่งยืน แต่พวกเขาทำความฝันให้เป็นความจริงได้อย่างไร?

            จากความสำเร็จในการส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งยกระดับมาตรฐานโลกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านเวทีงาน World Expo ทำให้ผู้เขียนฉุกคิดขึ้นได้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกนี้ จะต้องมีเส้นทางสู่ความฝันที่น่าสนใจอย่างแน่นอนซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นก็คือ Dubai Plan 2021 และ UAE Vision 2021

            ทั้งสองคือแผนเชิงยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย อันเป็นกรอบยึดถือปฏิบัติของทางรัฐบาล ซึ่งนำมาสู่การวางแผนจัดงานระดับโลกในครั้งนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางนำร่อง ให้การทำความฝันให้เป็นความจริง

            ว่าแต่แผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสองคืออะไร และให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง?

ภาพจากพิธีเปิด World Expo

            Dubai Plan 2021 คือ แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกวางไว้เพื่อสร้างให้ดูไบเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงินของโลก โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และประชากรอยู่อย่างมีความสุข ในการนี้ทางการดูไบได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุม 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ประชาชน (People) สังคม (Society) ประสบการณ์ (Experience) สถานที่ (Place) เศรษฐกิจ (Economic) และภาครัฐ (Government)

            UAE Vision 2021 คือ วิสัยทัศน์ในการสร้างมาตรฐาน และยกระดับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เกิดการพัฒนาทัดเทียมมาตรฐานสากลโลก โดยกำหนดหัวข้อการพัฒนาไว้ทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับโลก (World-Class Healthcare) การแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Competitive Knowledge Economy) สังคมที่ปลอดภัย และระบบยุติธรรม (Safe Public and Fair Judiciary) สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Cohesive Society and Preserved Identity) คุณภาพการศึกษาระดับโลก (First-Rate Education System) และ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Environment and Infrastructure)

            หากเราเจาะลึกลงไปในหัวข้อสุดท้ายจะพบว่า หัวข้อดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จึงกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพอากาศ การรักษาแหล่งน้ำ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และริเริ่มโครงการสีเขียว โดยทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ

            จะเห็นได้ว่าแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ทั้งสองให้ความสำคัญกับการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน จากแผนทั้งสองจึงทำให้เกิดนโยบายเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Policy) ซึ่งนำร่องมาปรับใช้จริงภายในงาน World Expo ที่ผ่านมา

      โดยนโยบายเพื่อความยั่งยืนประกอบไปด้วย

 1. การจัดงาน World Expo จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
  • จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืน เพื่อเป็นแบบแผนการปฏิบัติวิถีที่ยั่งยืนต่อไป
  • จะเสริมสร้าง และสอดคล้องกับ Dubai Plan 2021 และ UAE Vision 2021
  • ส่งเสริมการตระหนักรู้ และการนำวิถีชีวิตที่ยั่งยืนไปปรับใช้ของสังคม
  • พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไป
 1. การดำเนินงานจะต้องเป็นไปด้วยความสอดคล้อง สนับสนุน และส่งเสริมความพยายามของรัฐในการบรรลุข้อตกลงปารีส และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
 2. นำไปสู่การสร้างมาตรฐานด้านความยั่งยืน และสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจบงาน
 3. นโยบายเพื่อความยั่งยืนนี้ จะต้องเป็นที่รับทราบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน World Expo ทุกภาคส่วน
  ผ่านการสื่อสาร ข้อมูล และการผ่านการฝึกซ้อมที่ชัดเจน
 4. มีการสอดประสานระหว่างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนกับคุณค่าเชิงวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านความยั่งยืนของทุกคน และทุกภาคส่วนภายในงาน
 5. กำหนดให้มีการตรวจสอบการรักษามาตรฐานด้านความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  ตลอดระยะเวลาการจัดงาน World Expo

            โดยจากนโยบายเพื่อความยั่งยืนข้างต้นนั้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในงาน Expo ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้มีความยั่งยืนประกอบไปด้วย

            การผลิตพลังงานสะอาด (Generating Clean Energy) การลดการใช้น้ำ (Reducing Water Consumption) ส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาจากธรรมชาติ (Promoting Natural Solution) ลดปริมาณ carbon footprint (Minimizing Carbon Footprint) การจัดกิจกรรมที่ยั่งยืน และการบริหารงาน (Ensuring Sustainable events and Operation Management) การใช้วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน (Using Sustainable Building Materials) ลดปริมาณขยะ (Reducing Waste) และ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถียั่งยืน (Promoting Sustainable Tourism)

แผนผัง District 2020 Smart City

            และที่สำคัญที่สุดก็คือ ภายหลังการสิ้นสุดงาน World Expo ครั้งนี้ พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด จะยังคงถูกเก็บไว้เพื่อพัฒนาเป็น Smart City เมืองแห่งความยั่งยืนตามแผน District 2020 ต่อไป

            จะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่การสร้างเมืองที่ยั่งยืนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากทั่วโลก เป็นมรดกตกทอดจากการจัดงานระดับโลกที่เหลือไว้แต่ความทรงจำ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากเพียงความฝัน ซึ่งอาศัยความพร้อมและความเอาจริงเอาจังในการสร้างความฝันให้เป็นความจริง ซึ่งผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคน มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความยั่งยืนแก่สังคมของพวกเราต่อไป

เขียน และเรียบเรียงโดย กัมปนาท

แหล่งอ้างอิง: Expo 2020 Dubai Official Website, UAE Vision 2021 Website, Government of Dubai Website

 

Share on email

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

7 ธันวาคม 2022
21 พฤศจิกายน 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า