กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แชร์

Share on email

อ่าน

ครั้ง

โดย : Uthai Moolpak

EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการอื่นใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

.

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกในช่วงยุค 70 ต่อมาองค์กรสหประชาชาติจึงได้จัดการประชุมที่ได้นำผู้นำจากนานาประเทศทั่วโลกมาประชุมเพื่อหาแนวทางและสร้างความร่วมมือระหว่างกันโดยใช้หัวข้อ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment)” ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน ค.ศ. 1972 ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องมีการกำหนดแนวทาง มาตรการและระเบียบบังคับใช้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

วิกฤตสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากกิจกรรม โครงการหรือกิจการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ การใช้เครื่องจักรที่ปลดปล่อยมลพิษต่าง ๆ โดยไม่มีการควบคุม การใช้ทรัพยากรมากเกินกว่าที่ธรรมชาติสามารถรองรับได้ สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้มีการดูดซับและกักเก็บรังสีความร้อนในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

.

ด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมา แนวคิดเรื่อง “การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น” หรือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA” จึงได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า The National Policy Act of 1969 หรือ NEPA เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนมีโครงการหรือกิจการ ระว่างการก่อสร้างโครงการ และภายหลังที่โครงการหรือกิจการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยต้องมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น แนวความคิดนี้ได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โคลัมเบีย เวเนซุเอลา เม็กซิโก บราซิล ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น เป็นต้น

.

สำหรับประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เนื่องจาก EIA นั้น ได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อความอยู่หลายครั้ง จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดระบบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งทำให้ระบบ EIA
ในประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

.

บทบาทของ EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

EIA มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมไม่ให้มีโครงการหรือกิจการหรือกิจกรรมอื่นใด มีการก่อมลพิษมากเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติสามารถรองรับได้ จนกระทั่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ช่วยลดการปลดปล่อยของเสีย มลพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด นอกจากนี้ EIA ยังมีบทบาทช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้สถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงหรือคงที่ แต่จะพยายามไม่มากไปกว่านั้น

.

EIA ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอีกด้วย เช่น โครงการโรงแรม โรงแรมที่ได้รับการยืนยันและรับรองว่าผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ซื้อมีแนวโน้มเลือกโครงการเช่นนี้มากกว่าโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณารายงาน EIA เนื่องจากหากไม่ผ่าน EIA จากการทำโครงการถือว่าผิดกฎหมาย และจะต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย

.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่การกระทำพร้อมกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.

.

HiddenChess เขียน

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักกฎหมาย. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) (Online). สืบค้น

ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/10reform/reform12.pdf

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ออนไลน์).

ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/29.PDF

 

 

อ้างอิงรูปภาพ

Pexels. Environmental Impact (Online). Retrieved May 27, 2022, from https://www.pexels.com

Share on email

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

21 พฤศจิกายน 2022
21 พฤศจิกายน 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า