กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แชร์

Share on email

อ่าน

ครั้ง

โดย : Uthai Moolpak

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในเมืองถูกสร้างขึ้นจากระบบและเทคโนโลยีที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ ภัยธรรมชาติและหายนะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่กำลังพัฒนา

คลื่นความร้อน คลื่นความเย็น พายุที่ทวีความรุนแรง เหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และน้ำท่วม ในแง่มุมของการเปลี่ยนทิศทางของพายุหมุน ความถี่และความทวีความรุนแรงของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นปัจจัยหลักที่สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง การขนส่ง รวมถึงการสื่อสาร (ดังตารางด้านล่าง)

ประเด็นความเสี่ยงผลกระทบเชิงระบบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบทางการขนส่งจากภาวะน้ำท่วมจากบริเวณชายฝั่งและแม่น้ำเวลาเดินทางที่มากขึ้นเส้นทางเกิดความเสียหายระยะทาง/เวลาการเดินทางที่มากขึ้นการปล่อยมลภาวะที่มากขึ้นจากระยะทางที่มากขึ้นความเสียหายในผลิตภาพและการหยุดชะงักของสายการผลิต
ภาวะน้ำท่วมจากแม่น้ำความเสียหายบนที่ดินและกิจกรรมที่หยุดชะงักแหล่งการแพร่กระจายของมลพิษทางน้ำมากขึ้นการขยายพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลต่อการผุกร่อนและซากปลักหักพังที่มากขึ้นความเสียหายในทรัพย์สินการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลงความเสียหายในโครงสร้างคมนาคม
ระดับทะเลที่ขึ้นสูง  การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งอย่างถาวรการสูญเสียพื้นที่ทำกินและที่ดินอย่างชั่วคราวการสูญเสียและการกัดเซาะของพื้นที่ชุ่มน้ำความเสียหายในทรัพย์สินการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลงความเสียหายในโครงสร้างคมนาคม
ปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค (1)แหล่งน้ำกินน้ำท้องถิ่นใช้ลงลงการเปลี่ยนแปลง(เพิ่มขึ้นหรือต่ำลง) กระแสน้ำและระดับน้ำใต้ดินการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลง
 ปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค (2)น้ำมีระดับออกซิเจนที่ต่ำลงแหล่งมลพิษทางน้ำมากขึ้นอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นระบบนิเวศมีความตึงเครียดและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงมูลค่าของผลิตภาพในทรัพย์สินและประเด็นคุณภาพชีวิต
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเสี่ยงบนโครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งภาพ: Impacts of Climate Change on Infrastructure, Huron River Watershed Council; Modified be ERM-Siam Co., LTD.

1) พลังงาน

ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ในปีพ.ศ. 2578 OECD ได้คาดการณ์ความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 90 จากการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรชาวจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ที่มีกำลังซื้อยานพาหนะเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 พันล้านคัน ถึงแม้ว่าโลกยังคงขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

ภาวะโลกร้อนจะทำให้อุตสาหกรรมพลังงานถูกบังคับให้คิดค้นนวัตกรรม ทางเลือกการใช้ทางชีวภาพคาร์บอนที่เป็นกลาง(Carbon-neutral biological alternatives)เพื่อแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ได้มีการใช้งานกันอยู่บ้างแล้วอย่างแพร่หลาย เช่น กังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งอาจจะกลายเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่โดดเด่นในปัจจุบัน อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ก็มีโอกาสการขยายตัวที่สำคัญ โรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนที่ยังคงดำเนินการจะถูกบังคับให้เคารพกติกาการปล่อยมลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำที่เข้มงวดมากขึ้น

การเติบโตของปริมาณพลังงานซึ่งแบ่งประเภทโดยเชื้อเพลิงและภูมิภาค ในแผนการคาดการณ์นโยบายใหม่ พ.ศ. 2552-2578, แหล่งภาพ: The Chartered Insurance Institute, 2012

2) การขนส่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับระบบการขนส่งที่มีการศึกษากันมากในอดีตจะเป็นในแง่ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่การศึกษาในด้านที่กลับกันคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคการขนส่งนั้นยังมีอยู่น้อย (Hyman et al., 2008) ถือได้ว่าเป็นสาขางานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Field) โดยงานวิจัยที่มีอยู่ทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการที่เริ่มทำอย่างจริงจังเมื่อในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ ดังนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่างานศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ในประเทศไทยมีน้อยมาก และทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทุติยภูมิเป็นหลัก

อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการสัญจรเป็นวงกว้าง, แหล่งภาพ: VOA News, photo gallery, October 31 2011, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17219049

ฝนตกหนักจนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นปัจจัยทางภูมิอากาศที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งอย่างชัดเจน ทั้งระบบการขนส่งทางถนนทางราง ทางน้ำและทางอากาศ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีก็จะมีการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งทุกประเภทรวมกันครั้งละหลายพันล้านบาทเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันตามพื้นที่ ช่วงเวลาของฤดูกาลและขีดความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมของโครงสร้างในแต่ละแห่งที่แตกต่างกันแต่เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการรวบรวมและประมวลอย่างเป็นระบบจึงยังไม่สามารถประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของระบบการขนส่งของประเทศในเชิงปริมาณต่อปัจจัยทางภูมิอากาศได้

การประเมินความเสี่ยงในอนาคตของระบบขนส่งและกิจกรรมขนส่งของไทย

ตัวแปรทางภูมิอากาศที่ระบบเปิดรับ (Exposure)ผลกระทบทางกายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบต่อการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวยางมะตอยหลุดร่อน
การโก่งงอของรางรถไฟรถไฟต้องลดความเร็วในการให้บริการ
ต้องขยายความยาวของรันเวย์เพราะอากาศเบาบางลง
การระบายอากาศในรถไฟใต้ดิน
ระดับน้ำในแม่น้ำลดลง ส่งผลต่อความลึกของร่องน้ำปัญหาในการสัญจรทางน้ำ
ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นน้ำท่วมสายทาง ทำให้สายทางเสียหายต้องปิดการจราจร
ต้องเพิ่มระยะลอดใต้สะพาน
ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นความเสียหายกับถนนและโครงสร้างที่อยู่เสียบชายฝั่งความเสียหายกับถนนและโครงสร้างที่อยู่เสียบชายฝั่ง
ระดับคลื่นที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการออกแบบท่าเรือ
ร่องน้ำลึกขึ้นเรือใหญ่สามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น
ต้องเพิ่มระยะลอดใต้สะพาน
ความเร็วกระแสลมเพิ่มขึ้นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำและทางทะเล
สร้างปัญหากับกับการปฏิบัติงานในสนามบิน
แหล่งข้อมูล: ผลกระทบต่อภาคขนส่ง 1 และ 2, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ของเสีย

ผลกระทบระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการจัดของเสียหรือขยะมีการศึกษาน้อยมา ถึงแม้ของเสียหรือขยะเป็นหนึ่งในเหตูที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทุกขั้นตอนของการจัดการขยะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเก็บขนขยะ การฝังกลบหรือเท การเผาของขยะ การหมักปุ๋ย หรือการหมักก๊าซชีวภาพ ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรง

โดยภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการจัดการของเสีย ส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบต่อกระบวนการจัดการและกำจัด อุทกภัยเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงพื้นฐานศูนย์กำจัดขยะ ชะล่อการเก็บขนขยะและทำให้เกิดการล่าช้าในการกำจัดของเสีย เสี่ยงปริมาณของเสียล้น พร้อมส่งผลกระทบต่อชุมชุนรอบข้างในพื้นที่ เช่น กลิ่นเหม็น การบูดเน่า และ โรคภัย

ขยะกลายเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย ปี 2554, แหล่งภาพ: http://www.chiangraitimes.com/bangkok-struggles-to-clear-garbage.html

แหล่งข้อมูล:

Share on email

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

18 มีนาคม 2021
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆต่อระบบนิเวศแ
ครั้ง
18 มีนาคม 2021
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบหลักต่อปริมาณอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลก ระบบการผลิตอาหารถูกคุกคา
18 มีนาคม 2021
ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจ
ครั้ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า