ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (แบ่งตามประเภท)