Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Natural Resources and Environment

30th Anniversary of “Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)”

4 April 2022

Share

Share on email

Views

Author : Uthai Moolpak

กว่าจะมาเป็น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)” : สิ่งแวดล้อมขณะนั้นเป็นอย่างไร

          ย้อนกลับไปมากกว่า 30 ปีก่อนหน้านี้ ก่อนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะถือกำเนิดขึ้น นับตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในปี 2515 ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Crisis) มลพิษต่างๆ ทั้งบนบก ในน้ำ และชั้นบรรยากาศที่มากเกินกว่าขีดความสามารถที่ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูได้

การประชุมดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกและเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สำคัญเพื่อกำหนดชะตาอนาคตของมนุษย์และคนรุ่นถัดไป รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในปี 2518 ประเทศไทยเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยที่ขณะนั้นยังไม่มีมาตรการป้องกันหรือควบคุมเพื่อรอบรับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ขึ้น ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะแรก

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 เกิดเหตุการณ์ดินถล่มที่บ้านกะทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 เกิดเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นเกย์ ถล่มภาคใต้ตอนบน ที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และบางส่วนของจังหวัด

เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้เกิดการตื่นตัวต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม ประกอบกับความร่วมมือในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และประเด็นความยั่งยืนในระดับสากล นำไปสู่การทบทวนและพัฒนามาตรการป้องกันหรือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในปี 2535 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อีกทั้ง รัฐบาลยังได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จากเดิมสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปลี่ยนเป็นสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและภารกิจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 เป็นวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพการทำงานร่วมกันกับท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ (ACE Youth Camp ปี 2020 และปี 2022) การสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อบต.สีเขียว นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังมีการปรับรูปแบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Platform Social Media) ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  • รวบรวม จัดทำ และให้บริการข้อมูลสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะศูนย์ข้อมูลสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
  • ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ท้ายที่สุดนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงดำเนินภารกิจและยังคงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน ก้าวทันต่อยุคสมัย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

HiddenChess เขียน

 

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. รู้จักหน่วยงาน (ออนไลน์). สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565, จาก https://www.deqp.go.th/?page_id=773

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ภารกิจและแผน (ออนไลน์). สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565, จาก https://www.deqp.go.th/?page_id=2793

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รู้จัก สผ. (ออนไลน์). สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565, จาก https://www.onep.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%9c/

 

อ้างอิงรูปภาพ

Timetoast. Environmental Education (Online). Retrieved March 28, 2022, from https://www.timetoast.com/timelines/environmental-education

Share on email

Related

7 June 2022
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นได้ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตึกสูงระฟ้าไปจนถึงถนนลาดยางมะตอย ยอดภูผาสูงชันปะทะสายลม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า “สิ่งที่เราสนใจคืออะไร” โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมมักหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
Views
1 June 2022
EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา
Views
23 May 2022
วันเต่าโลก (World Turtle Day) กระดองหนาและแข็งเมื่อโตเต็มวัย ออกลูกเป็นไข่ เดินสี่ขา เคลื่อนที่ช้าขณะอยู่บนบก มีทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเล
Views

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save