Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Natural Resources and Environment

Thai Mangrove Community Forest Day

12 April 2022

Share

Share on email

Views

Author : Uthai Moolpak

ร่องเรือไปตามลำน้ำ เห็นปลาตีน ต้นโกงกาง โปรง ลำพู ตะบูน ปูแสม

กลิ่นเกลือทะเลจางๆ มาตามลม จากกลิ่นน้ำกร่อยและกลิ่นดินโคลน เสียงกระแสน้ำผ่านท้องเรือแว่วๆ

แหงนมองเห็นเรือนยอดปกคลุม แผ่กิ่งก้านสาขา ช่างเป็นบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์

.

ป่าชายเลน (Mangrove Forest) โดยทั่วไปแล้วมักขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ หรือปากอ่าว ทะเลสาบ และเกาะ ซึ่งเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอนุบาลลูกสัตว์ทะเล แหล่งอาหารให้สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเลตามธรรมชาติ

.
เป็นเวลากว่าหลายสิบปี ที่ได้มีการออกมารณรงค์ อนุรักษ์ และปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากถูกลุกล้ำและมีการใช้ทรัพยากรมากเกินขีดความสามารถที่ป่าสามารถฟื้นฟูได้

.

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน ของทุกปีเป็น วันป่าชุมชนชายเลนไทย (Thai Mangrove Community Forests Day)” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

.

สิ่งที่จะได้จากการฟื้นฟูป่าชายเลน มีอะไรบ้าง ?

 

  1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

เศษไม้และกิ่งไม้จากชนิดพรรณต่างๆ ของป่าชายเลน เมื่อร่วงหล่น ทับถม เกิดเป็นตะกอน ดิน และแหล่งโปรตีนให้กับสัตว์ต่างๆ เช่น ปู ค้างคาว หอย ปลาต่างๆ

 

  1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์หลากหลายชนิด

จากการที่ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ทำให้อุดมไปด้วยแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับลูกสัตว์ต่างๆ ตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิดต้องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศของป่าชายเลนจนกว่าจะเติบโตและมีความพร้อมออกสู่ทะเลใหญ่ ซึ่งหากระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง แหล่งอนุบาลสัตว์ก็จะลดน้อยลง ส่งผลให้พืชและสัตว์ลดน้อยลง โดยเฉพาะพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่อาจลดน้อยลงและอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจรวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ต้องอาศัยทรัพยากรทางทะเลและน้ำกร่อยเป็นหลักในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และหาเลี้ยงครอบครัว

 

  1. ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล

หากคุณผู้อ่านเคยมีโอกาสได้เดินทางไปบริเวณที่มีป่าชายเลน จะพบเห็นต้นโกงกางเป็นพืชพรรณที่โดดเด่นในระบบนิเวศน้ำกร่อย และรากของต้นโกงกางมักมีลักษณะโค้งงอ หนา เมื่อมีคลื่นขนาดใหญ่ถูกซัดเข้ามา รากเหล่านี้จะช่วยลดกำลังแรงของคลื่นลดลง ให้เหลือเพียงคลื่นขนาดเล็ก ซึ่งช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายได้นั่นเอง

 

  1. ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชากร

ป่าชายเลนเป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดทอนกำลังลมและกำลังคลื่นลง ซึ่งหากไม่มีระบบนิเวศป่าชายเลนนี้ มนุษย์อาจต้องเผชิญกับกระแสลมและกระแสน้ำที่รุนแรง ปัญหาที่ดินลดลงเนื่องจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งการมีป่าชายเลนจะช่วยป้องกันภัยธรรมชาติเหล่านี้ ทำให้มนุษย์ได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยลง

 

  1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ป่าชายเลนนอกจากจะมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากมีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยรวมตัวอยู่ ณ ที่เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ป่าชายเลนจึงมักเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติสถานที่แรกๆ ที่ผู้คนมักคิดถึง

 

  1. ป่าชายเลนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปัจจุบันด้วยภาวะโลกรวนที่ส่งผลระดับโลก มีผลมาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งป่าชายเลนก็เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญที่มีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย

.

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นี่อาจเป็นประโยชน์เพียงบางส่วนเท่านั้น คุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าชายเลนมีผลสืบเนื่องมาหลายชั่วอายุคน เพื่อให้ลูกหลานและคนรุ่นถัดไปยังคงมีทรัพยากรที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกันเฝ้าระวัง ดูแลรักษา ให้ป่าชายเลนคงอยู่สืบไป

 

HiddenChess เขียน

 

เอกสารอ้างอิง

กรมอนุรักษ์ธรรมชาติและผืนดิน. ประโยชน์ของป่าชายเลนและเหตุผลที่ต้องอนุรักษ์ (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 6

เมษายน 2565, จาก https://www.landfortomorrow.org/

Share on email

Related

7 June 2022
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นได้ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตึกสูงระฟ้าไปจนถึงถนนลาดยางมะตอย ยอดภูผาสูงชันปะทะสายลม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า “สิ่งที่เราสนใจคืออะไร” โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมมักหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
Views
1 June 2022
EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา
Views
23 May 2022
วันเต่าโลก (World Turtle Day) กระดองหนาและแข็งเมื่อโตเต็มวัย ออกลูกเป็นไข่ เดินสี่ขา เคลื่อนที่ช้าขณะอยู่บนบก มีทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเล
Views

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save