Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Natural Resources and Environment

April 22 Earth Day

22 April 2022

Share

Share on email

Views

Author : Uthai Moolpak

เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ วันคุ้มครองโลก (Earth Day)”

จุดประสงค์ของวันคุ้มครองโลกคืออะไร? เริ่มต้นอย่างไร?

.

ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและถี่มากขึ้นก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วสังคมในปัจจุบันก็หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ช่วยเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงลบลดน้อยลง

.

อย่างไรก็ตามกว่าที่จะมีกฎหมายและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ ประชาชนที่มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในระดับนานาชาติ ภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยต่างได้ออกมาต่อสู้และขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้ในเวลาต่อมามีการก่อตั้งให้วันที่ 22 เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

.

จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) ได้บรรยายว่า

“มันยากที่คุณจะจินตนาการถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าปี ค.ศ. 1970 โรงงานสามารถปล่อยควันพิษมหาศาลสู่ แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง โดยที่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใดสามารถหยุดยั้งการกระทำนี้ได้”

“เหตุเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไร? เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มี EPA ไม่มีการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอากาศสะอาด แหล่งน้ำสะอาด และขณะนั้นยังไม่มีมาตรการ กลไกในการป้องกันสิ่งแวดล้อมของเรา”

.

ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1970 วุฒิสมาชิกเกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) ได้ก่อตั้ง Earth Day ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1970 เพื่อผลักดันให้ปัญหานี้เข้าสู่วาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ณ เมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแสดงถึงความต้องการให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ ในเวลาต่อมาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการพิจารณาและเริ่มมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ในเวลาถัดมา นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของชาวอเมริกันที่ได้ออกมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในครั้งนี้

.

ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1970 รัฐสภาจึงได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางแห่งใหม่เพื่อทำภารกิจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คือ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า EPA โดยหน่วยงานดังกล่าวได้เคยปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง เดอะซิมป์สันส์ มูฟวี่ (Simpsons Movie) ได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและยังได้ฉายภาพบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน EPA ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

.

ดัดแปลงภาพจาก https://simpsons.fandom.com/wiki/Environmental_Protection_Agency

 

จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จึงทำให้ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา กลายเป็นวันคุ้มครองโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ในปี ค.ศ. 2022 นี้เอง มีการกำหนดธีม (Theme) วันคุ้มครองโลกอย่าง “invest in our planet” ประเด็นสำคัญในปีนี้คือการสร้างความตระหนักในด้านการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตที่อาจเกิดขึ้น

.

วันคุ้มครองโลกเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกมาปกป้องและคุ้มครองโลก แต่สิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ ทุกวันสามารถเป็นวันสิ่งแวดล้อมได้ในรูปแบบการลงมือทำ ตั้งแต่สิ่งเล็กๆ ในระดับครัวเรือนไปจนถึงการกระทำในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน อาจมีความร่วมมือตั้งแต่ 2 องค์กรหรือหน่วยงานขึ้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions : NDCs)” เป็นกลไกสำคัญเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในความพยายามกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ โดยกำหนดให้แต่ละประเทศ/รัฐที่ลงนามรับรองข้อตกลงนี้เมื่อปี ค.ศ. 2015 หรือที่เราเรียกอย่างย่อว่า NDC ของประเทศไทย ล่าสุดได้แถลงสู่ประชาคมโลกในงาน COP26 ที่ร้อยละ 40

.

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวนที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ประชาชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังคงผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลไกป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารเรื่องของสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ชักชวนบุคคลใกล้ตัวให้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยอาจมีแนวคิด “ใครๆ ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมได้” เพื่อสนับสนุนแนวความคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

.

HiddenChess แปลและเขียน

.

เอกสารอ้างอิง

EPA. EPA History: Earth Day (Online). Retrieved April 17, 2022, from https://www.epa.gov/history/epa-history-earth-day

Earthday. EARTH DAY 2022 – APRIL 22 INVEST IN OUR PLANET (Online). Retrieved April 17,2022, from https://www.earthday.org/

 

อ้างอิงรูปภาพ

Pexels. Earth Day (Online). Retrieved April 18, 2022, from www.pexels.com

Simpsons Wiki. Simpsons Movie (Online). Retrieved April 18, 2022, from https://simpsons.fandom.com/wiki/Environmental_Protection_Agency

Share on email

Related

7 June 2022
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นได้ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตึกสูงระฟ้าไปจนถึงถนนลาดยางมะตอย ยอดภูผาสูงชันปะทะสายลม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า “สิ่งที่เราสนใจคืออะไร” โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมมักหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
Views
1 June 2022
EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา
Views
23 May 2022
วันเต่าโลก (World Turtle Day) กระดองหนาและแข็งเมื่อโตเต็มวัย ออกลูกเป็นไข่ เดินสี่ขา เคลื่อนที่ช้าขณะอยู่บนบก มีทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเล
Views

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save