Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Natural Resources and Environment

Greenhouse gas emissions in everyday activities

13 May 2022

Share

Share on email

Views

Author : Uthai Moolpak

 

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่โลกเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ผลพวงที่ตามมามักเป็นรูปแบบของภัยธรรมชาติ โดยในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น น้ำท่วมฉับพลัน พายุจากลมมรสุมต่าง ๆ ฝนกรดกัดกร่อนสถาปัตยกรรม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คน เป็นต้น

.

อีกหนึ่งสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กันกับ Climate Change นั่นก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยวิเคราะห์จาก “อุณหภูมิเฉลี่ย” ทั่วโลกเป็นหลัก ไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์บางสายพันธุ์อัตราการขยายพันธุ์ลดลง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมักต้องใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีเพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตและสืบทอดสายพันธุ์ได้ แต่ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ Climate Change ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ดังนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวได้ยาก หลายชีวิตต้องล้มตาย สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ต้องสูญพันธุ์ในที่สุด

.

สาเหตุหลักของ Global Warming เกิดจากการมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) เพิ่มสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศ ดังนี้

  1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO2)
  2. ก๊าซมีเทน (Methane : CH4)
  3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide : N2O)
  4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon : HFCs)
  5. ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon : PFCs)
  6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride : SF6)
  7. ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (Nitrogen Trifluoride : NF3)

.

แท้ที่จริงแล้ว โลกมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศแต่เดิมอยู่ก่อนแล้ว หากก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อยู่ในชั้นบรรยากาศในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกให้มีความอบอุ่น เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก แต่หากไม่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อยู่เลย โลกจะมีอุณหภูมิเยือกแข็งหรืออุณหภูมิแบบติดลบ สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากก๊าซเหล่านี้จะดูดซับความร้อนไว้ในอนุภาค เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศจะทำให้โลกอบอุ่นนั่นเอง ดังนั้น ก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่ตัวร้าย
เสียทีเดียว

.

แต่จาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น มีผลจากการมีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิมในธรรมชาติ ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมของมนุษย์ จากการพัฒนาที่ไม่ได้มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

.

ในการวัดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรียกการประเมินในลักษณะนี้ว่า คาร์บอนฟรุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)” โดยทั่วไปแล้วมีการคำนวณออกมาเป็นปริมาณน้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (หน่วยน้ำหนัก CO2 eq.) ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นล้วนอาจมีส่วนทำให้เกิด Carbon Footprint โดยข้อมูลจากคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 1-3 ได้ให้รายละเอียดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

รูปที่ 1 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน (1)

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2563).

 

รูปที่ 2 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน (2)

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2563).

รูปที่ 3 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน (3)

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2563).

เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต คำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ารายเดือน การใช้จักรยานเดินทางในระยะทางที่ใกล้แทนการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

.

สุดท้ายนี้ เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ เพื่อชะลอและ/หรือมีส่วนร่วม ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบจาก Climate Change เพื่ออนาคตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก

.

.

HiddenChess เขียน

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565, จาก https://actionforclimate.deqp.go.th/downloads/2517/

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. คู่มือ คลายร้อน ให้โลก (ที่) รัก (ออนไลน์). สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 10

พฤษภาคม 2565, จาก https://www.jica.go.jp/thailand/english/office/topics/c8h0vm0000bm5965-att/events100929_01.pdf

 

เอกสารอ้างอิงรูปภาพ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565, จาก https://actionforclimate.deqp.go.th/downloads/2517/

Pexels. Clamate Change (Online). Retrieved May 10, 2022, from https://www.pexels.com

 

Share on email

Related

7 June 2022
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นได้ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตึกสูงระฟ้าไปจนถึงถนนลาดยางมะตอย ยอดภูผาสูงชันปะทะสายลม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า “สิ่งที่เราสนใจคืออะไร” โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมมักหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
Views
1 June 2022
EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา
Views
23 May 2022
วันเต่าโลก (World Turtle Day) กระดองหนาและแข็งเมื่อโตเต็มวัย ออกลูกเป็นไข่ เดินสี่ขา เคลื่อนที่ช้าขณะอยู่บนบก มีทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเล
Views

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save