โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ โทรศัพท์ คณะ ภาควิชา/สาขา หลักสูตร วิชาบังคับสาขา วิชาเลือกสาขา Website
1 กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230 043-602-055 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ksu.ac.th
2 กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (055)706555 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ หลักการจัดการลุ่มน้ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.kpru.ac.th
3 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-942-5800, 02-942-6800 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษทางดิน มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ เทคโนโลยีในการควบคุมและการบำบัดของเสียอุตสาหกรรม http://www.chandra.ac.th
4 เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 0-5377-6011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม http://www.cru.in.th
5 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-885600 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม http://www.cmru.ac.th
6 ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000 0-3642-7485 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.tru.ac.th
7 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 02-890-1801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การจัดการขยะและของเสียอันตราย การจัดการขยะและของเสียอันตราย http://www.dru.ac.th
8 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 075-377443 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.nstru.ac.th
9 นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-219100-29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.nsru.ac.th
10 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการลุ่มนํ้าและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมมลพิษ http://www.bsru.ac.th
11 บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611221 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.bru.ac.th
12 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 02-522-6609 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศและการควบคุม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.pnru.ac.th
13 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธา 13000 0-3524-5888 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลักการเกี่ยวกับแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม http://www.aru.ac.th
14 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5526-7106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานสิ่งแวดล้อม http://www.psru.ac.th
15 เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-717100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.pcru.ac.th
16 ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-240-474 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม การวางผังเมืองและผังภาค การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พื้นฐานทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ http://www.pkru.ac.th
17 มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 043-722118-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม http://www.rmu.ac.th
18 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-299628 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำและการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการประเมินความเสียงด้านสิ่งแวดล้อม http://www.yru.ac.th
19 จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 039-471060 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.rbru.ac.th
20 ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 054-237399 วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม http://www.lpru.ac.th
21 เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0-4283-5224-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.lru.ac.th
22 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 0-2529-3850 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.vru.ac.th
23 สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042-970021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.snru.ac.th
24 สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 074-260260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.skru.ac.th
25 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02-423-9401-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม http://www.dusit.ac.th
26 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ssru.ac.th
27 สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077 913333 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.sru.ac.th
28 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม วีธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ http://www.udru.ac.th
29 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-352000-29 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ubru.ac.th
30 อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0-5541-6601-20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.uru.ac.th

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...