โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ โทรศัพท์ คณะ ภาควิชา/สาขา หลักสูตร วิชาบังคับสาขา วิชาเลือกสาขา Website
1 กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 0 2329 8000 วิทยาศาสตร์ เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับดินและอากาศ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางอากาศ http://www.kmitl.ac.th
2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-942 8200-45 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การจัดการวัตถุและของเสียอันตราย สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ การวิเคราะห์สารมลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม http://www.ku.ac.th
3 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารเคมีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และเทคโนโลยี ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ เทคโนโลยีของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://www.kku.ac.th
4 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 0-2564-4491 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การวิเคราะห์และการบําบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม http://www.tu.ac.th
5 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 055-962710 เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบูรณาการ  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.nu.ac.th
6 มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 0-4375-4333 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทรัพยากรน้ำและหลักการจัดการ มลพิษทางน้ำและน้ำเสียชุมชน มลพิษทางอากาศและเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ http://www.msu.ac.th
7 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เเขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 02-3108380 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสียอันตราย เทคนิคการแยกวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาทางน้ำ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาภาวะมลพิษ http://www.ru.ac.th
8 นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 034-245300 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอย นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์มูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม http://www.su.ac.th
9 สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0 77 35-5450 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีการกำจัดและบำบัดน้ำเสีย การจัดการกากของเสียอันตราย http://www.psu.ac.th
10 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 0-4535-3000 ถึง 3 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมน้าเสียและการออกแบบ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน การจัดการคุณภาพน้ำ การบาบัดน้ำเสียขั้นสูง วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม http://www.ubu.ac.th
11 กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 02-104-9099 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม http://www.ptwit.ac.th

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...