โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ โทรศัพท์ คณะ ภาควิชา/สาขา หลักสูตร วิชาบังคับสาขา วิชาเลือกสาขา Website
1 กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 02-215-3555 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษทางอากาศเบื้องต้น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายเบื้องต้น เสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางอากาศ www.chula.ac.th
2 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053 941000 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แนวคิดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาของพืชในเขตร้อน การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม http://www.cmu.ac.th
3 พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง นิเวศวิทยาทางน้ำ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.tsu.ac.th
4 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (02)470-9163 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาคาร การจัดการขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย http://www.kmutt.ac.th
5 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02 555-2000 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม http://www.kmutnb.ac.th
6 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0-4422-3000 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย http://www.sut.ac.th
7 สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   เลขที่ 254 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 0-3810-2222 วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of science and social sciences) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสำรวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.buu.ac.th
8 พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0-5446-6666 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม http://www.pyo.nu.ac.th
9 นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 02-441-5000 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.mahidol.ac.th
10 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 0-7567-3000 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.wu.ac.th
11 กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 0 2329 8000 วิทยาศาสตร์ เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับดินและอากาศ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางอากาศ http://www.kmitl.ac.th

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...