โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระดับอุดมศึกษา

ลำดับที่ จังหวัด ประเภท ชื่อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ โทรศัพท์ คณะ ภาควิชา/สาขา หลักสูตร วิชาบังคับสาขา วิชาเลือกสาขา Website
1 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 02-215-3555 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษทางอากาศเบื้องต้น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายเบื้องต้น เสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางอากาศ www.chula.ac.th
2 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053 941000 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แนวคิดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาของพืชในเขตร้อน การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม http://www.cmu.ac.th
3 พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง นิเวศวิทยาทางน้ำ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.tsu.ac.th
4 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (02)470-9163 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาคาร การจัดการขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย http://www.kmutt.ac.th
5 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02 555-2000 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม http://www.kmutnb.ac.th
6 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0-4422-3000 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย http://www.sut.ac.th
7 สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   เลขที่ 254 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 0-3810-2222 วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of science and social sciences) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสำรวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.buu.ac.th
8 พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0-5446-6666 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม http://www.pyo.nu.ac.th
9 นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 02-441-5000 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.mahidol.ac.th
10 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 0-7567-3000 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.wu.ac.th
11 กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 0 2329 8000 วิทยาศาสตร์ เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับดินและอากาศ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางอากาศ http://www.kmitl.ac.th
12 กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-942 8200-45 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การจัดการวัตถุและของเสียอันตราย สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ การวิเคราะห์สารมลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม http://www.ku.ac.th
13 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารเคมีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และเทคโนโลยี ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ เทคโนโลยีของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://www.kku.ac.th
14 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 0-2564-4491 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การวิเคราะห์และการบําบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม http://www.tu.ac.th
15 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 055-962710 เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบูรณาการ  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.nu.ac.th
16 มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 0-4375-4333 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทรัพยากรน้ำและหลักการจัดการ มลพิษทางน้ำและน้ำเสียชุมชน มลพิษทางอากาศและเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ http://www.msu.ac.th
17 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เเขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 02-3108380 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและของเสียอันตราย เทคนิคการแยกวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาทางน้ำ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาภาวะมลพิษ http://www.ru.ac.th
18 นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 034-245300 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอย นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์มูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม http://www.su.ac.th
19 สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0 77 35-5450 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีการกำจัดและบำบัดน้ำเสีย การจัดการกากของเสียอันตราย http://www.psu.ac.th
20 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 0-4535-3000 ถึง 3 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมน้าเสียและการออกแบบ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน การจัดการคุณภาพน้ำ การบาบัดน้ำเสียขั้นสูง วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม http://www.ubu.ac.th
21 กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 02-104-9099 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม http://www.ptwit.ac.th
22 กาฬสินธุ์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230 043-602-055 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ksu.ac.th
23 กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (055)706555 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ หลักการจัดการลุ่มน้ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.kpru.ac.th
24 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-942-5800, 02-942-6800 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษทางดิน มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ เทคโนโลยีในการควบคุมและการบำบัดของเสียอุตสาหกรรม http://www.chandra.ac.th
25 เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 0-5377-6011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม http://www.cru.in.th
26 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-885600 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม http://www.cmru.ac.th
27 ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000 0-3642-7485 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.tru.ac.th
28 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 02-890-1801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การจัดการขยะและของเสียอันตราย การจัดการขยะและของเสียอันตราย http://www.dru.ac.th
29 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 075-377443 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.nstru.ac.th
30 นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-219100-29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.nsru.ac.th
31 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม วิทยาการจัดการลุ่มนํ้าและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมมลพิษ http://www.bsru.ac.th
32 บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611221 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.bru.ac.th
33 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 02-522-6609 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศและการควบคุม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.pnru.ac.th
34 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธา 13000 0-3524-5888 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลักการเกี่ยวกับแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม http://www.aru.ac.th
35 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5526-7106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานสิ่งแวดล้อม http://www.psru.ac.th
36 เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-717100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.pcru.ac.th
37 ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-240-474 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม การวางผังเมืองและผังภาค การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พื้นฐานทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ http://www.pkru.ac.th
38 มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 043-722118-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม http://www.rmu.ac.th
39 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-299628 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำและการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการประเมินความเสียงด้านสิ่งแวดล้อม http://www.yru.ac.th
40 จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 039-471060 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.rbru.ac.th
41 ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 054-237399 วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม http://www.lpru.ac.th
42 เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0-4283-5224-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.lru.ac.th
43 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 0-2529-3850 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.vru.ac.th
44 สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042-970021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.snru.ac.th
45 สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 074-260260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม http://www.skru.ac.th
46 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02-423-9401-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม http://www.dusit.ac.th
47 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ssru.ac.th
48 สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077 913333 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.sru.ac.th
49 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม วีธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ http://www.udru.ac.th
50 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-352000-29 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.ubru.ac.th
51 อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0-5541-6601-20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม http://www.uru.ac.th
52 กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02-836-3000 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสีย การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศและการควบคุม มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.rmutto.ac.th
53 กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 02-8074500 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศและการควบคุม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอันตราย กฏหมายสิ่งแวดล้อม การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม http://www.sau.ac.th
54 พระนครศรีอยุธยา สถาบันเอกชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 0-3571-3556-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลในโรงงาน กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยี หลักการควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม http://www.ayothaya.ac.th

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...